Trại hè đợt 1: Nội trú tiếng Anh, chiến binh, nghệ thuật, dinh dưỡng và thể thao.